آمار

آمار مطالب
مطالب :

آمار بازدید
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید کل :
آخرین بروز رسانی :

تبلیغات

بک لینک

ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻪ

ﺧــــــــــــــــﻮﺩﺕ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﯽ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﯼ

ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﯿﺎﺩ

 


به روزهای سخت که رسید بسیار تفاوت داشت

آنکس که در روزهای خوب بامن بسیار تفاهم داشت

 


دلم گرفته

از همه بی تفاوتی ها …

از همه فراموشی ها …

از همه بی اعتمادی ها …

 


ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻣﻴﺎﺩ ﻭﻟﻲ ﻧﻤﻴﺮﻡ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ

ﺍﻭﻥ لعنتی ﻳﻪ ﺗﻠﻪ ﺳﺖ

ﺗﻮﺵ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ

فقط ﻓﻜﺮ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻣﻮ ﻣﻴﻜﺸﻪ

 فکر تو را حتی در میان خنده هایم نمی توانم پنهان کنم

هر چقدر می خندم باز غم نبودن تو خودنمایی می کند

 ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

 


غم که نوشتن ندارد

نفوذ می کند در استخوان هایت

جاسوس می شود در قلبت

و آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون

 مـــن می خواهـم با تو باشـم

تــــو می خواهـی با من باشـی

من اینجـا و تو آنجـا ولی همچنان خواستن توانستن است

 بیشتر مواقع پشت جمله ی عیبی نداره و مهم نیست

یه دل شکسته وجود داره

 ﺩﺭﺩ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﯾﺪ

ﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ

ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﻥ

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ

ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ

ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ …

ﻫﻤﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻥ ﺧﻮﺑﻢ  ،  ﺧﻮﺑﯿﻢ  …

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻢ

ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭﯾﺪ؟

 


ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ

ﺩﻟـﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺍﺳـﺖ ﯾــﺎ ﺩﻟـﮕﯿــﺮﻡ

ﯾـﺎ ﺷﺎﯾـﺪ ﻫـﻢ ﺩﻟـﻢ ﮔﯿـﺮ ﺍﺳـﺖ

ﻧﻤــﯽ ﺩﺍﻧــﻢ …

ﺍﺻـﻼً ﻫﯿــﭻ ﻭﻗـﺖ ﻓــﺮﻕ ﺑﯿــﻦ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬـﻤﯿــﺪﻡ

ﻓﻘـﻂ ﻣـﯽ ﺩﺍﻧـﻢ ﺩﻟـﻢ ﯾـﮏ ﺟـﻮﺭﯼ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ

ﺟــﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﯿــﺸـﻪ ﻧﯿــﺴـﺖ

ﺩﻟـﻢ ﮐـﻪ ﺍﯾﻨـﻄــﻮﺭ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ، ﻏﺼـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ،

ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻫﻤــﻪ ﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻣـﻦ

ﺑﻌــﺪ ﺩﻟــﻢ ﺑـﺪﺟــﻮﺭ ﻏﺮﻭﺏ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ


ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ

ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ …

ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ …

ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ …

ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:

ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

 


ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ

ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ

ﻣﺜـﻞ ﺩی ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ

ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ

ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ ﺷـﺪﻩ

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺪنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــن

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ

 

 

 

گریه ام میگیرد وقتی میبینم کسی که تمام دنیای من بود

حالا منت دیگری را میکشد

 


کاش انقدر مهربان نبودم و حالا که رفتی برایت دعا کنم ک خوشبخت شوی!

راستی چه فایده! اگر دعایم اثر داشت نمیرفتی!

 


هی غریبه!!

روی کسی دست گذاشتی که همه دنیای منه!

بی وجدان، انقدر راحت عزیزم صدایش نکن!!

 


دلم تنگ شده برا روزایی که:

شبا اس میدادی"مال خودمی" روزا بیست بار اس میدادی" دوست دارم"

ولی قهر میکردیم، قبل از اینکه بخوابی اس میدادی" آشتی نکردیمااااااا"

"هنوز قهری"

دلم تنگ شده...

 


رفیق...

اگه ی روزی مردم...

دیدی تابوتم رو شونه های مردمه ولی نمیام پایین...

نوکریتو میکنم ب دل نگیریا...

ب خدا قول میدم همین ی بار ازت بالاتر باشم...

بعدش دیگه همیشه خاک پاتم...

 


خنده ام میگیرد وقتی پس از مدت ها بی خبری، بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری، میگویی:

دلم برایت تنگ است!

یا مرا به بازی گرفته ای یا معنی واژه هایت را خوب نمیدانی

دلتنگی ارزانی خودت...

 

رفتی؟ باشه برو... منکه حرفی ندارم، اما جواب حرفای مردمو چی بدم؟

سنگینی نگاشون پیرم کرده، حتی بابام میگه پسرم همسن 30 ساله ها شدی!

شناسنامه دستم بگیرم داد بزنم ایهاالناس من 20 سالمه

فقط یکی بود که حتی با شناسنامم بازی کرد...

 

درد یعنی: امشبم مثل شبای دیگه رو تختت دراز بکشی،

آهنگ بزاری و بازم فکر کنی به حرفاییکه با هم میزدیم...

به اینکه خیلی همراهم بودی...به اینکه حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره...

به اینکه چقدر با هم دعوا کردیم و آشتی کردیم...

به اینکه کلی حرف توی دلت میمونه و نمیتونی بهش بگی... به اینکه...

لعنت به اینکه ها... و مثل همیشه چشمات باید تقاص پس بدن...

 

حتی روز مرگم هم با هم تفاهم نداریم

من "سفید" میپوشم و تو "سیاه"

 

به سلامتی اون روزی که تک تکتون واسم مشکی بپوشید

بیاید سر مزارم غبار سنگ قبرم و کنار بزنید و ببینید نوشته:

زنده بودم کجا بودید؟؟؟

 

چند روزیست سیگارم دلم را میزند؛

میلی ندارم بهش اما...

بی انصافیست آن طور که مرا ترک کردند ترکش کنم.برچسب ها : ,


ادامه مطلب

نظرات این مطلب

این نظر توسط Carlos Eduardo Veiga Petrobras در تاریخ جمعه 17 خرداد 1398 01:41 ب.ظ ارسال شده است
Hi there, after reading this awesome article i am also glad to share my experience here with friends.

این نظر توسط http://tinyurl.com/ در تاریخ پنجشنبه 16 خرداد 1398 11:34 ب.ظ ارسال شده است
I was wondering if you ever thought of changing the layout
of your site? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people
could connect with it better. Youve got an awful lot of text
for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

این نظر توسط https://tinyurl.com/y5uk5aob در تاریخ چهارشنبه 15 خرداد 1398 03:10 ب.ظ ارسال شده است
I am sure this piece of writing has touched all the internet users, its really really good post on building up new webpage.

این نظر توسط Alejandrina در تاریخ چهارشنبه 15 خرداد 1398 08:11 ق.ظ ارسال شده است
An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker
who was doing a little research on this. And he actually ordered me dinner
simply because I discovered it for him... lol. So let me reword this....
Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this subject here
on your web site.

این نظر توسط Mario Celso Lopes در تاریخ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 06:08 ب.ظ ارسال شده است
For the reason that the admin of this site is working, no question very soon it will be well-known,
due to its feature contents.

این نظر توسط tinyurl.com در تاریخ دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 07:18 ب.ظ ارسال شده است
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site provided us with valuable information to work on. You've done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

این نظر توسط Raymon در تاریخ شنبه 21 اردیبهشت 1398 05:56 ق.ظ ارسال شده است
It's the best time to make a few plans for the longer term and it's time to be happy.
I've read this post and if I may just I desire to counsel you some fascinating issues or suggestions.

Perhaps you can write subsequent articles referring to this article.
I want to read even more things approximately
it!

این نظر توسط tinyurl.com در تاریخ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 05:20 ب.ظ ارسال شده است
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to
say that I have really enjoyed surfing around your blog
posts. After all I'll be subscribing to your feed and I hope you
write again soon!

این نظر توسط https://tinyurl.com در تاریخ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 01:23 ب.ظ ارسال شده است
Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your articles.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?
Thank you!

این نظر توسط tinyurl.com در تاریخ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 10:51 ق.ظ ارسال شده است
Excellent, what a webpage it is! This website presents valuable data to us, keep it up.

این نظر توسط Carlos Magno Nunes Barcelos در تاریخ جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:51 ق.ظ ارسال شده است
This excellent website truly has all the info I
needed concerning this subject and didn't know who to ask.

این نظر توسط Carlos Eduardo Veiga Petrobras در تاریخ پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 05:13 ق.ظ ارسال شده است
I read this article completely on the topic of
the comparison of latest and previous technologies, it's remarkable article.

این نظر توسط Jocelyn در تاریخ چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 10:06 ب.ظ ارسال شده است
This is the right web site for anybody who really wants to find out about this topic.
You know so much its almost hard to argue with you
(not that I personally would want to…HaHa). You certainly
put a brand new spin on a topic that's been discussed for a long time.
Great stuff, just wonderful!

این نظر توسط Ignacio در تاریخ سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 07:20 ق.ظ ارسال شده است
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish.

nonetheless, you command get bought an impatience
over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

این نظر توسط Teresa در تاریخ یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:34 ق.ظ ارسال شده است
I do not even know the way I finished up right here, however I thought this submit
used to be good. I don't recognize who you might be but certainly you
are going to a famous blogger for those who aren't already.
Cheers!

این نظر توسط Fernanda Tórtima در تاریخ شنبه 31 فروردین 1398 10:33 ق.ظ ارسال شده است
Somebody necessarily lend a hand to make critically articles I might state.
This is the first time I frequented your web page and thus far?
I surprised with the analysis you made to
make this actual submit extraordinary. Excellent activity!

این نظر توسط Carlos Magno Nunes Barcelos در تاریخ شنبه 31 فروردین 1398 06:24 ق.ظ ارسال شده است
Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be
okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to
new updates.

این نظر توسط http://tinyurl.com/ در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398 08:52 ب.ظ ارسال شده است
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site provided us with valuable information to work on. You've done an impressive job and
our whole community will be grateful to you.

این نظر توسط Lakesha در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398 08:34 ق.ظ ارسال شده است
Hello my loved one! I want to say that this post is awesome, great written and come with almost all significant infos.

I'd like to see extra posts like this .

این نظر توسط Carlos Magno Nunes Barcelos در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398 07:10 ق.ظ ارسال شده است
I'm really loving the theme/design of your blog.
Do you ever run into any web browser compatibility issues?
A number of my blog readers have complained about
my site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.
Do you have any suggestions to help fix this issue?

این نظر توسط Cecile در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398 05:26 ق.ظ ارسال شده است
Amazing! Its in fact awesome paragraph, I have got much
clear idea concerning from this post.

این نظر توسط tinyurl.com در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398 05:16 ق.ظ ارسال شده است
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I
have really enjoyed browsing your blog posts. In any
case I'll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

این نظر توسط Roberta در تاریخ دوشنبه 19 فروردین 1398 11:46 ق.ظ ارسال شده است
My family all the time say that I am killing my time here at net, except I know I am getting experience everyday
by reading such pleasant articles or reviews.

این نظر توسط Carlos Eduardo Veiga Petrobras در تاریخ شنبه 17 فروردین 1398 04:31 ق.ظ ارسال شده است
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!

این نظر توسط tinyurl.com در تاریخ شنبه 17 فروردین 1398 01:16 ق.ظ ارسال شده است
Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone
4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Keep up the excellent work!

این نظر توسط http://tinyurl.com/yyp6wxxh در تاریخ شنبه 10 فروردین 1398 05:56 ب.ظ ارسال شده است
Hello to all, the contents existing at this web site are in fact awesome
for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

این نظر توسط Pansy در تاریخ جمعه 9 فروردین 1398 03:38 ب.ظ ارسال شده است
I really like it when people get together and share thoughts.
Great site, stick with it!

این نظر توسط Rodrigo Branco در تاریخ پنجشنبه 1 فروردین 1398 09:00 ق.ظ ارسال شده است
An impressive share! I've just forwarded this onto a colleague
who was conducting a little research on this. And he in fact bought me breakfast
simply because I stumbled upon it for him...

lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending time to discuss this subject here
on your site.

این نظر توسط Bichara Previc در تاریخ چهارشنبه 29 اسفند 1397 08:46 ق.ظ ارسال شده است
Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your publish
is just nice and i can think you're knowledgeable on this subject.
Fine along with your permission let me to clutch
your feed to keep up to date with coming near near post.
Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.

این نظر توسط http://tinyurl.com/ در تاریخ دوشنبه 27 اسفند 1397 08:30 ق.ظ ارسال شده است
hey there and thank you for your information – I've definitely picked up
something new from right here. I did however expertise a few technical issues
using this website, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load
properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality
score if ads and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of
your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو